mahaperiyavaa.blog
Mahaperiyava sanskrit college rare photo
Thanks to Sri Vinayak for the share. Periyava is very young during His Sanskrit college visit! Periyava sharanam!