mahaperiyavaa.blog
83. Sri Sankara Charitham by Maha Periyava – Jnani and Bhakti
Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Though one attains Gnana why does he still do Bhakthi? Sri Periyava explains. Many Jaya Jaya Sankara to our sathsang volunteers, Shri ST Ravi kumar for the tra…