mahanlube.com
روغن بویلر , روغن داغ , روغن دیگ بخار - روانکار ماهان
روغن بویلر , روغن داغ , روغن دیگ بخار : بویلر وسیله ای می باشد که در آن سیال عامل به نقطه ی جوش می رسد یا گرم میگردد و با نام دیگ بخار نیز شناخته می شود