mahalarp.com
LTE vendor market share – May 2012
ความต้องการในการใช้งาน Data ในแต่ละวัน มีเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆ Wireless Data จึงเป็นทางที่สะดวกแก่ทุกผู้ทุกคนในทุกที่ทุกเวลา LTE ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในฐานะของการสื่อสารความเร็วสูงยุคใหม่ 4G ก็เริ่ม…