magnavalon.com
Mahou Shoujo no Scoutman
Mahou Shoujo no Scoutman is a light novel penned by Ibukiyo Amou (Astronauts wa Mahou wo Tsukau, Hakugai Fukutsu no Blade Maker) and illustrated by Katoroku (@kato_roku). Published by Dengeki Bunko…