magivanga.com
Psychodeliki (środki psychedeliczne / środki enteogenne)
Psy­cho­de­liki to grupa substancji chemicznych, wystę­pu­ją­cych naturalnie w przy­ro­dzie lub zsyn­te­ty­zo­wa­nych labo­ra­to­ryj­nie, które wywo­łu­ją­ stan psychede­liczny czyli „otwier…