m950.wordpress.com
Молитвена реч Светога Саве / Јован Пејчић
1. Свој по­че­так срп­ска мо­ли­тва има у Све­том Са­ви, и сву ви­си­ну, сву ле­по­ту до­сти­же она већ са Све­тим Са­вом. Што је та­да и што је са та­квом сна­гом кре­ну­то, до да­на­шњег с…