luthar.com
Shriyah Karam!
Om Namo Bhagwate Vasudevay Shriyah-karam Shriyonaatham, Shridharam Shri-vara-pradam, ShriVatsalDharam Saumya, Tam vande Shri Sureshvaram, Om Namo Bhagwate Vasudevay Yogishvaram Yagnapatim, Yashodaa…