luanvanhay.org
Hướng dẫn hồi quy nhị phân Binary Logistic trên spss
Hướng dẫn hồi quy nhị phân binary logistic trên spss, với hồi quy này ta có thể dễ dàng để thực hiện trên các phần mềm thốn
tonteo