loseandfind.com
Year Abroad: Trip to Zhujiajiao
朱家角 Zhu Jia Jiao Pu An Road Station 普安路 – Zhu Jia Jiao 朱家角: 12¥ 35mins-1hr (traffic dependant) Sights: Ke Zhi Garden, Qing Dynasty Post Office, Shen Ming Bridge, Town God Temple. . This we…