lordofsick.wordpress.com
Karuna Thonannae Natha Karuna Thonnane – Kester – Christian Malayalam Song
“കരുണതോന്നണേ എന്നിൽ അലിവുതോന്നണേ…” എണ്ണമേറും പാപത്താൽ ഭാരമേറും ജീവിതം എണ്ണ വറ്റിയ വിളക്കുമായ് നീങ്ങിടുന്ന ജീവിതം വീണുടഞ്ഞ മൺപാത്രമാണു ഞാൻ നാഥാ വീണ്ടുമൊരു ജനനം നല്കീടേണമേ നാഥാ എണ്ണ…