lordofsick.wordpress.com
Cast all your anxieties on him, for he cares about you.
നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏൽപിക്കുവിൻ. അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഽശദ്ധാലുവാണ്.” – 1 പഽേതാസ് 5 : 7 Cast all your anxieties on him, for he cares about you. 1 pet.5:7…