longquyen.info
Kệ khay xếp chồng
Kệ khay xếp chồng Kệ khay xếp chồng là loại kệ lai giữa kệ xếp chồng và khay đựng hàng với 4 góc khay được thiết kế có chân giống như kệ xếp chồng để có thể chồng các khay lên nhau khi sử dụng, …