longlongrubber.com
Giới thiệu công ty - Long Long Rubber
Chúng tôi tin rằng các giá trị cốt lõi của mình đến cộng đồng và vì lý do đó, Long Long rất phổ biến trên phương tiện truyền thông xã hội với tư cách là Nhà sản xuất tái chế cao su tiên phong tại Việt Nam.