longlaclu.com
Hiểu nghèo (để) thoát nghèo - My random thoughts, my true lies
Tại sao người nghèo khi có thêm tiền thì mua tv thay vì mua thực phẩm?