longlaclu.com
Cần gì để xây dựng một team User Acquisition tốt? - My random thoughts, my true lies
Plan được, chạy theo plan được, hiểu cách phân tích và tạo ra creative, hiểu ad-tech, hiểu dữ liệu, làm việc tốt với product + hên!