lokisarmy.org
Lokislang: “Loki dokey” or “Oki Loki”
L Loki Dokey/ Oki Loki: okee dokee, okay