liorlanger.com
ליצור עתיד מתוך עתיד – האמנם?
לימדו והיטיבו להטמיע בי רציונל (לכאורה), שבזמנו הפעים וריגש וכעת אני מוצאת מעוות משהו, "העתיד נבנה מתוך עתיד". הווי אומר, אחליט ואקבע עבור עצמי איך אהיה ואתנהל אם וכאשר…נאחזת בלא כל…