linkos.wordpress.com
Some lenny faces
Một số emoticon vui vui giới trẻ hay dùng (`___´) – mặt bư ¯\_(ツ)_/¯ – nhún vai (nhiều lúc trả lời comment online như thế này cho nhanh) (-_____-) – mặt bư version 2 ( ͡° ͜ʖ …