linkos.wordpress.com
Lại vẽ
Người ta bảo văn ôn võ luyện, nghĩa là cái gì cũng phải có luyện tập. Nhưng trước khi nói luyện tập, chắc cũng phải nói một chút về tài năng, nhẹ hơn là năng khiếu, nhẹ hơn nữa là hứng thú để làm m…