linkos.wordpress.com
[Inspiration] Motion Design
Đây là một nhánh thiết kế khá thú vị, thấy hay hay nên bưng về blog coi cho vui. Có thể xem thêm về tác giả ở đây hoặc ở đây Còn đây là một số tác phẩm: Đọc thêm về Motion Design ở đây:…