linkos.wordpress.com
Viết blog pro hơn với WordPress
Khả năng tùy biến của Wordpress.com bản miễn phí không phong phú như Blogger hay hồi lâu là Yahoo 360, nhưng những cái sẵn có cũng quá đủ để “làm nên chuyện” rồi. 1. Chèn hình, link vào…