linkos.wordpress.com
Chuyện ngoại tình của đàn ông (copy 1)
Nếu xét tất cả các trường hợp, ngoại tình rớt cả vào đàn ông lẫn đàn bà, nhưng đàn ông hay bị soi hơn, hay bị xem là khốn nạn hơn và phụ nữ thì cũng hay được cảm thông hơn (đại loại thế), hôm nay đ…