linkos.wordpress.com
Bút viết mùa chuyển
Mỗi lần giao mùa là mỗi lần cơ thể bị dính một tí ngoại cảm. Hay là mua một nùi sách mới ra, hoặc một nùi luồng văn hóa mới, bức xúc mới. Những nỗi buồn là không bao giờ cũ, nhưng khi nói về nỗi bu…