linkos.wordpress.com
Theo cours
Hơn một năm, lần này lại theo một cours master, lại quay lại với ma trận và đủ thứ biến tướng hằm bà lằng. Nhưng không phải không thích, cũng kì, tôi thấy một người mê toán và mê lý và mê đủ thứ gọ…