linkos.wordpress.com
Robot và thêm một tí muối tình cảm
Khi đã quen việc, cứ thế mà làm, gõ một cách không có cảm xúc, rồi kiếm những bù loong đai ốc, chip nhớ, RAM, ổ cứng gắn thêm vào bộ não, tải, lọc, cảnh giác virus, chạy và xử lý. Cứ thế, nó thành …