linkos.wordpress.com
Nhận bằng master
Cái cách bên đây trao bằng thiệt là giống phong cách của mình: lặng lẽ.Thế là chính thức có cái bằng master recherche. Trong CV có thêm một “đối tượng” nặng kí. :D…