linkos.wordpress.com
Yeah yeah không vui không vui tí nào
Nó đang giảm, nó đang giảm, giảm nữa đi em. Mệt bỏ xừ nhức đầu bỏ xừ, giờ không phải lúc dồn đầu vào challenge. Thế mà vẫn phải take risk. Thật đáng tiếc là người ta không biết tôi bị bắn tả tơi đế…