linkos.wordpress.com
Suy nghĩ về thứ 5
Thứ 5 mang lại khá nhiều cảm xúc, tôi sẽ ghi lại những thứ tạp nham tôi nhớ, cũng như một số suy luận mang tính giả hàn lâm Thứ 5 mang lại cho chúng ta suy luận gì, hay hỏi đơn giản hơn: “Hôm nay t…