linkos.wordpress.com
Đêm, Yiruma, những điều đã qua, và những điều sắp đến…
Trong cuộc sống nhiều lúc rơi vào cái thế mà nó bắt buộc phải suy nghĩ. Thử hình dung như vầy nhé, lửa cháy cần có chất cháy và ô-xy để duy trì cho sự cháy, và đối với suy ngẫm, thì đêm, nhạc không…