linkos.wordpress.com
Tiếp theo: Cuộc sống không hề công bằng
Mấy bữa nay khoái nói về chuyện này. Nhưng dưới đây không phải lời của tôi, nói thể để khỏi ngoặc kép mất công. Bọn trẻ rất hay nói câu “thật bất công”, tựa như câu cửa miệng mỗi ngày v…