linkos.wordpress.com
B.C. và A.D.
Đây là hai từ chỉ thời gian. Nếu tìm nghĩa khác xin đọc cuối bài. Trong khi tiếng Việt chúng ta dùng cụm từ “trước Công nguyên” và “sau Công nguyên” thì trong các tài liệu t…