linkos.wordpress.com
Điều gì làm nên một bài blog hấp dẫn.
Nói hơi quá một chút thì tôi là người khá thích internet, cũng chả gì nhiều, nhưng không giống với đa số những gì những người cùng tuổi làm, tôi đọc blog về khoa học, tôi đọc những trang công nghệ …