linkos.wordpress.com
Go go the mountain moon
Hum bữa ở phi trường tiễn Nguyễn thị Thùy Dung đi Nhựt. Có một số hình bị red eye em chưa kịp chỉnh, do các bác hối quá, với lại em đang thi (ngay cả đêm đi tiễn em còn phải thủ vài book trong cặp …