linkos.wordpress.com
Call me,beep me,if you wanna reach me
Có người gọi,có người buồn,có người vui,…gọi Milenka. Hứa up hình mà giờ mới nhớ,không hết,bởi vì có vài hình mờ quá. Mới tut lại cái hình Nam với Linh,không ngờ chỉnh một cái hình lại lâu th…