linkleads.vn
Nên gửi email vào thời điểm nào trong ngày - Email Marketing LinkLeads
Tuy vậy, thời điểm gửi các email marketing (email quảng bá hay thông báo) tới các khách hàng tại Việt Nam cần được tính toán hợp lý