linhntaim.com
Đi đến một nơi nào đó, cũng nghĩa là sẽ xa rời một nơi nào đó
Trở về Hà Nội. Không giống như những lần trước đây nữa. Lần này, tôi không có lấy một chút cảm xúc. Tôi không còn cảm thấy yêu Hà Nội. Không còn cảm thấy yêu thành phố quê nhà. Mọi mối thương tình …