linhntaim.com
23.5
Đôi khi “nửa” (hay “rưỡi”) cũng có cái hay của nó. *** Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu thích kỷ niệm cái nửa chừng con dốc hay nôm na là cái tuổi rưỡi của mình. *** Đôi khi không biết phải nói sa…