linhnganlovestar.wordpress.com
[SINS] Chapter 41.
Tiến bước thong thả vào cửa chính của tòa nhà, hỏi thuê một căn phòng, đồng thời cũng gửi hình ảnh quan sát được về phía đám Lust, lại thực sự được dẫn lên phòng số 701.…