linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q3 – C177: Hắc cà sa.
Trên thành lâu Hắc Phong Thành, Triệu Phổ phái ảnh vệ đi tìm hiểu tin tức, trong quân doanh, Hạ Nhất Hàng suất lĩnh thập đại phó tướng điểm binh mã, làm ra tính toán tối cẩn trọng.…