linhnganlovestar.wordpress.com
[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q3 – Vụ 7: Hắc Thuỷ tà linh.
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – Q3 – Vụ 7: Hắc Thuỷ tà linh. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame.