linhnganlovestar.wordpress.com
[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q2 – Vụ 6: Nguyệt lạc tinh trầm – Vọng Tinh Than chi chiến.
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – Q2 – Vụ 6: Nguyệt lạc tinh trầm – Vọng Tinh Than chi chiến. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame.…