linhnganlovestar.wordpress.com
Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记.
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – 黑风城战记. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame.