linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C90: Hữu Thuỷ Hữu Chung.
Tận đến khi chỉ còn lại có năm chiêu cuối cùng, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh… Thế nhưng thật sự qua được chín mươi lăm chiêu! Từ khi bắt đầu luận võ đến bây giờ, tổng cộng bao nhiêu thời gi…