linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C118: Tận dụng thời cơ.
Triệu Phổ quyết định kế hoạch tỉ mỉ kỹ càng, chuẩn bị đem Thúy Ngọc Ban này một lưới bắt hết. Thời gian hành động liền định là hai ngày sau, trong hai ngày này, mọi người cũng không đả thảo kinh x…