linhnganlovestar.wordpress.com
[Đoản văn] Cua nhỏ x Màn thầu tương tính nhất bách vấn – Thượng.
Đoản văn: Cua nhỏ x Màn thầu 100 vấn. Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã) Author: Yuki Ame.