linhnganlovestar.wordpress.com
Một số thông báo [16.07.2016]
1, Về series Cuộc Sống Đa Sắc Màu. 2, Các fiction khác của mình. 3, Những fiction trans và truyện edit. Cùng vài thứ không liên quan mấy.