linhnganlovestar.wordpress.com
[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q2 – Vụ 5: Tông tổ chi huyết.
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – Q2 – Vụ 5: Tông tổ chi huyết. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame.