linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C86: Khó thành chi viêm.
Thiên Tôn dùng năm mươi chiêu, để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mở khiếu, hai người một thì rốt cục phá tan cực hạn bản thân, đem nội lực chuyển hoá tuần hoàn, một người khác học được Tuyết Trun…