linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C83: Tuyết Trung Kính.
Vốn đang giữa trời mưa nhỏ dần đi, không biết là có phải do cảm nhận được nội lực kích động trong Phong Tê Cốc, mưa lại từ nhỏ chuyển lớn…